روزنامه نگار بایگانی - پایگاه خبری تفکر جوان
  • تلنگری به “روز جهانی کارگر”
  • روز جهانی کارگر یادآور آغاز جنبش کارگری در ” اول ماه مه ۱۸۸۶ “در شیکاگوی آمریکاست که جهت اعتراض به شرایط سخت و روابط غیر منصفانه بین کارگران و کارفرمایان ، درخواست کاهش ساعت کار (از ۱۰ به ۸ساعت) و تاسیس اتحادیه های کارگری به وقوع پیوست.
امکانات