۱۰:۰۷:۵۲ - دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
ورود مهمانان ناخوانده به شهرستان هندیجان
این روزها با اوج گرفتن مبتلایان بیماری کووید۱۹ در استان خوزستان، شاهد ورود میهمانان ناخوانده ازشهرهاواستانهای همجوار به هندیجان هستیم که باعث انتقال و گسترش این ویروس مرگبار در سطح شهرستان می‌شود.

به گزارش خبرنگارما ازشهرستان هندیجان باتوجه به افزایش بیماری کرونا درسطح کشورواستان خوزستان وضعیت قرمزاعلام شده این روزها شاهدورود میهمانان ناخوانده به شهرستان هندیجان هستیم که ازلحاظ وضعیت این بیماری متاسفانه رعایت راکنارگذاشته وطبق آمارشبکه بهداشت درمان هندیجان واستان خوزستان که امروز به ۹نفردیگر به بیماران کرونا رسید که امکان افزایش نگران کننده بیشتری رادرسطح شهرستان شاهد باشیم. خبرنگارما درادامه افزود: لذا طبق مصوبه شورای تامین وفرماندارشهرستان هندیجان مقرربه تعطیلی فروش کالاهای همراه ملوان گردید وصاحبان وفروشندگان این مصوبه رااجرایی نمودندجای تاسف داردولی باافزایش ورقم بیشتر بایدازورودمسافران غیربومی که برای خرید کالاهای همراه ملوان جلوگیری شود. یکی ازشهروندان دراین باره به خبرنگارما گفت: ضمن تقدیرازاستاندارخوزستان رییس دادگستری دادستان شهرستان وفرماندارشهرستان هندیجان درخواست داریم باتوجه به وضعیت قرمز بیماری کرونادر سطح استان خوزستان مقررات وتمهیدات بیشتری درخصوص ورود مسافران که ازشهرها واستانها همجوارجهت خرید کالای همراه ملوان را به شهرستان هندیجان راداشته باشندوازورود آنان جلوگیری تاشاهد افزایش بیشتری دراین شهرستان نباشیم.

ناصرحکیمی //خبرنگار
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه :دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  ورود مهمانان ناخوانده به شهرستان هندیجان


امکانات