• آغاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی از ۱۳ مرداد ماه
  • کدام لوازم خانه باعث قطع برق در ساعات پیک می‌شوند؟
  • ۵۷۰ هزار پرونده الکترونیک در شعب تأمین اجتماعی استان تشکیل شده است
  • ۲۲ هزار کارگاه فعال کشاورزی تحت پوشش تأمین اجتماعی استان هستند
امکانات